Email : aksharaipskowdle@gmail.com Phone :08232 203040 Parent Portal

January 9, 2023

Yoga Day

January 9, 2023

Teachers Training

January 9, 2023

Teachers Day

January 9, 2023

School Election

January 9, 2023

Immunization

January 9, 2023

Freshers Day

January 9, 2023

Environmental Day

January 9, 2023

Debate

January 9, 2023

Baasha Utsav